Preifatrwydd

Mae arnom eisiau i chi deimlo’n arbennig o ddiogel a sicr pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau ac rydym yn gwybod pa mor bwysig yw preifatrwydd i chi. Gall polisïau a thelerau fod yn anodd eu deall a’u treulio felly dyna paham ein bod wedi gwahanu ein rhai ni’n rhannau fel eich bod yn gwybod yn union sut ydym yn gwneud pethau yma.

1.0 Ynghylch CitizenSafe®

Mae CitizenSafe® yn enw masnachu ar GB Group Plc, cwmni cyhoeddus sydd wedi’i restru ar Gyfnewidfa Stoc Llundain. Prif swyddfa gofrestredig GB Group Plc yw The Foundation, Herons Way, Parc Busnes Caer, Caer CH4 9GB ac mae yna swyddfeydd eraill ledled y Deyrnas Unedig. I gael mwy o wybodaeth ewch i wefan GBG ar http://www.gbgplc.com.

Ein Swyddog Diogelu Data yw Kate Lewis, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch sut y caiff eich gwybodaeth bersonol ei defnyddio gan GB Group plc ar compliance@gbgplc.com neu 01244 657277

Mae GB Group Plc wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd defnyddwyr ei wasanaeth ac mae wedi’i gofrestru i ddibenion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn y Deyrnas Unedig.

Mae unrhyw gyfeiriad at “CitizenSafe®”, "ni", “ein” neu "ninnau" yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn gyfeiriad at GB Group Plc. Mae unrhyw gyfeiriad at "Chi", "Eich" neu “Chi’ch Hun” yn gyfeiriad at y sawl sy’n dymuno cyrchu a/neu ddefnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe®.

Gwasanaeth gwirio hunaniaeth yw ein Gwasanaeth CitizenSafe®. Mae unigolion yn defnyddio’r gwasanaeth hwn er mwyn gwirio’u hunaniaeth, fel eu bod yn gallu cael at gynhyrchion a gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan drydydd parti (y “Parti sy’n Dibynnu”), megis y DVLA neu Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Byddwch chi wedi cael eich cyfeirio at CitizenSafe® gan wefan Parti sy’n Dibynnu. Nid yw CitizenSafe® yn rheoli cynnwys gwefannau unrhyw drydydd parti ac nid yw’n gyfrifol am eu polisïau data, eu cynnwys na’r data a brosesir ganddynt.

 

2.0 Pwrpas y Polisi

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn, ynghyd ag Amodau a Thelerau CitizenSafe® (sydd i’w cael ar: https://citizensafe.co.uk/terms-and-conditions), yn nodi sut bydd y data personol sy’n cael ei ddarparu gennych Chi, neu’i gasglu amdanoch Chi, oherwydd Eich bod yn defnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe®, yn cael ei ddefnyddio. Darllenwch y Polisi Preifatrwydd hwn yn ofalus fel eich bod yn deall sut bydd Eich data personol yn cael ei ddefnyddio.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a ddarparwch Chi neu a gasglwn amdanoch Chi oherwydd Eich bod yn defnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe® yn cael ei defnyddio a’i diogelu’n unol â’r GDPR, y Polisi Preifatrwydd hwn a CitizenSafe® Terms and Conditions.

Mae’n syniad i chi gynefino Eich Hun â’n Polisi Preifatrwydd. Trwy ddefnyddio ein Gwasanaeth CitizenSafe®, rydych Chi’n cytuno i’ch data personol gael ei brosesu fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn ac yn Amodau a Thelerau CitizenSafe®. Byddwn yn gofyn i Chi gadarnhau hyn pan fyddwch Chi’n cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth CitizenSafe®.

 

3.0 Dolenni

’Dyw’r Polisi Preifatrwydd hwn ond yn disgrifio prosesu Eich data personol a fydd yn digwydd oherwydd Eich bod yn defnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe®. Fe all ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau a/neu wasanaethau eraill sy’n cael eu darparu gan drydydd parti. Bydd defnyddio Eich data personol gan drydydd parti o’r fath yn cael ei reoli gan eu polisïau preifatrwydd eu hunain. Byddem yn eich annog i ymgynefino â pholisïau preifatrwydd unrhyw drydydd parti o’r fath. Nid ydym yn gyfrifol am bolisïau data neu weithdrefnau neu gynnwys safleoedd neu wasanaethau cyswllt nad ydynt yn cael eu lletya a’u/neu’u darparu gennym ni.

 

4.0 Y Wybodaeth a gasglwn amdanoch Chi a sut ydym yn ei defnyddio

Byddwn ond yn casglu’r data personol amdanoch Chi sydd ei angen er mwyn inni ddarparu’r Gwasanaeth CitizenSafe® ac ar gyfer y dibenion cysylltiedig a ddisgrifiwn yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Sut ydym yn defnyddio Eich gwybodaeth sydd ei hangen i Chi lunio contract gyda ni ac i gyflawni Eich contract yn barhaus.

Er mwyn gwirio Eich hunaniaeth, byddwn yn casglu’r data personol canlynol amdanoch Chi: Eich teitl, enw cyntaf, enw neu lythyren ganol, cyfenw, dyddiad geni, unrhyw enwau eraill y cewch Chi eich adnabod danynt, rhyw (dewisol), Eich cyfeiriad presennol, cyfeiriadau blaenorol a’r amser a dreuliwyd yn y cyfeiriadau hynny, Eich rhif ffôn cartref, rhif ffôn symudol a chyfeiriad e-bost.

Byddwn yn cadarnhau Eich hunaniaeth trwy wirio’r data personol yr ydych Chi yn ei gyflenwi yn erbyn y manylion a gedwir amdanoch Chi ar gronfeydd data eraill yr ydym yn gallu cael atynt, megis y rheini a ddelir gan Equifax, CallCredit a chyflenwyr data’r Llywodraeth, er enghraifft: y DVLA, Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi ac unrhyw adran berthnasol arall o Lywodraeth Ei Mawrhydi mewn cysylltiad â darparu’r Gwasanaethau Gwirio Tystiolaeth.

Byddwn yn rhannu canlyniadau Eich gwiriad hunaniaeth, a gwybodaeth arall yr ydych wedi’i chyflenwi inni, yn cynnwys: Enw, Enw(au) Blaenorol, Cyfeiriad, Cyfeiriad(au) Blaenorol, Dyddiad Geni a Rhyw (os cafodd ei gyflenwi), gyda Gwasanaethau Digidol y Llywodraeth a’ch cyflenwodd Chi â’r opsiwn o ddewis y Gwasanaeth CitizenSafe®.  Yna bydd Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth yn paru Eich cais gwreiddiol gyda chanlyniad y gwiriad gan CitizenSafe® ac yn eich dychwelyd Chi i’r Adran Llywodraeth sy’n gofyn yr ydych yn ceisio cael mynediad ati, a fydd yn penderfynu wedyn a allant ddarparu mynediad at y gwasanaeth yr ydych Chi wedi’i ofyn ganddynt. Darperir mwy o wybodaeth ar GOV.UK Verify

Os yw Eich defnydd o’r Gwasanaeth CitizenSafe® yn dal i fynd ymlaen, yna fe all fod angen inni ailddilysu Eich hunaniaeth bob hyn a hyn oherwydd yr amser sydd wedi mynd heibio ers inni wirio Eich hunaniaeth ddiwethaf, os nad ydych Chi wedi cyrchu eich cyfrif CitizenSafe® yn ddiweddar, neu os ydych Chi wedi newid Eich enw neu gyfeiriad. Os bydd angen hyn, bydd yr archwiliadau gwirio hunaniaeth y cyfeirir atynt uchod yn cael eu gwneud eto a byddwn yn cadw cofnod o’r chwiliad hwn hefyd.

Eich cyfrifoldeb Chi yw sicrhau Eich bod yn diweddaru’r manylion yr ydych Chi wedi’u cyflenwi i ni os byddant yn newid.  Gellwch wneud hyn ar unrhyw adeg trwy fewngofnodi i’ch Rheolwr Cyfrif CitizenSafe a diweddaru Eich proffil.

 • Eich hawliau dan GDPR

Mae gennych yr hawl i ofyn inni gynorthwyo a chaniatáu i Chi drosglwyddo Eich data personol i Ddarparwr Hunaniaeth (IDP) arall dan Eich hawl i gludadwyedd data.  Sylwch os gwelwch yn dda nad yw’r IDP sy’n derbyn dan unrhyw orfodaeth i dderbyn Eich data personol sy’n dod o fewn yr hawl yma.

Cysylltwch â desg gymorth gwasanaethau cwsmeriaid CitizenSafe® ar 0333 566 8000 am fwy o wybodaeth.

Sut y defnyddiwn eich gwybodaeth gyda’ch caniatâd Chi

Efallai y byddwn yn dymuno sôn wrthych Chi, trwy e-bost neu SMS, am wasanaethau eraill yr ydym yn eu darparu a byddwn yn gofyn i Chi a ydych Chi’n cytuno i ni eich cyflenwi Chi â’r wybodaeth yma yr adeg y byddwch Chi’n cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth CitizenSafe®.

 • Eich hawliau dan GDPR

Mae gennych yr hawl i ofyn inni stopio defnyddio Eich data personol at ddibenion marchnata ar unrhyw adeg.

Mae gennych yr hawl i fynnu ein bod yn dileu Eich data personol os nad oes cyfiawnhad dros barhau i brosesu. Bydd eich data personol yn cael ei ddileu heblaw ble mae gennym sail gyfreithlon arall i barhau i’w brosesu.

Cysylltwch â desg gymorth gwasanaethau cwsmeriaid CitizenSafe® ar 0333 566 8000 am fwy o wybodaeth.

Sut y defnyddiwn Eich gwybodaeth ble mae gennym fudd cyfreithlon mewn prosesu Eich gwybodaeth.

Yn ogystal â defnyddio Eich data personol i wirio Eich hunaniaeth, fe allem ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwn amdanoch Chi i’r dibenion canlynol hefyd:

 • Ymdrin ag ymholiadau y gallech Chi eu gwneud;
 • Cynnal ein cofnodion, ar gyfer archwiliadau a dibenion gweinyddol eraill;
 • Diogelu ein gwasanaeth a gwefannau rhag mynediad heb ei awdurdodi; ac
 • I atal twyll.

Fe allem ddefnyddio Eich data a’ch gwybodaeth bersonol hefyd, bydd y data hwn yn cael ei anonymeiddio, i wneud ymchwil i’r farchnad ac ymchwil i gwsmeriaid ac i olrhain Eich gweithgaredd mewn perthynas â’n Gwasanaeth CitizenSafe® er mwyn gwella ymdaith y defnyddiwr.

Fe allem ddefnyddio data cyfanredol o’r Gwasanaeth CitizenSafe® i’n galluogi i ddeall a rhannu gwybodaeth am faint o bobl sy’n mynd trwy’r gwasanaeth gyda thrydydd parti, i ddarparu gwybodaeth yn ymwneud â’n dosbarthiadau data demograffig ac i adolygu faint o boblogaeth y Deyrnas Unedig a gynhwyswn yn erbyn y lefelau o sicrwydd a ddarperir. Ni fydd y data cyfanredol hwn yn cynnwys gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol amdanoch Chi.

Rydym yn rhannu Eich gwybodaeth gyda’r trydydd partïon canlynol

Er mwyn gwirio Eich hunaniaeth, bydd Eich data personol yn cael ei rannu gyda:

 • darparwyr y meddalwedd a’r cronfeydd data a ddefnyddiwn i wirio Eich hunaniaeth, ond dim ond i’r graddau sydd eu hangen i ddarparu’r Gwasanaeth CitizenSafe® ac ar gyfer unrhyw un o’r dibenion cysylltiedig a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn; a
 • Byddwn yn rhannu Eich data personol hefyd gyda rhai sefydliadau trydydd parti dethol, yn cynnwys asiantaethau gwirio credyd ac atal twyll.  Fe all asiantaethau gwirio credyd neu atal twyll o’r fath gadw cofnod o’r wybodaeth honno ac fe allant hefyd ddatgelu’r ffaith fod chwiliad o’u cofnodion wedi’i wneud i’w cwsmeriaid eraill ar gyfer asesu’r risg o roi credyd, i atal twyll ac i olrhain dyledwyr.
 • Ein cyflenwyr Data, megis Equifax, CallCredit a chyflenwyr data’r Llywodraeth, er enghraifft y DVLA, Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi ac unrhyw Adran berthnasol arall mewn cysylltiad â darparu’r Gwasanaethau Gwirio Tystiolaeth.

Byddwn yn rhannu canlyniadau Eich gwiriad hunaniaeth gyda’r Parti sy’n Dibynnu a’ch cyfeiriodd Chi at y Gwasanaeth CitizenSafe®, er mwyn iddynt allu asesu pa un a allant ddarparu’r cynnyrch neu’r gwasanaeth yr ydych Chi wedi’i ofyn ganddynt.

Os byddwch Chi’n defnyddio eich cyfrif CitizenSafe® yn y dyfodol i wirio Eich hunaniaeth i Barti sy’n Dibynnu gwahanol, rydych Chi’n cydnabod ac yn cytuno y byddwn yn anfon canlyniadau Eich gwiriad hunaniaeth i’r Parti sy’n Dibynnu hwnnw.

Fe allem ni (neu Barti sy’n Dibynnu) roi gwybod am unrhyw weithgareddau amheus y deuwn ni/deuant hwy yn ymwybodol ohonynt oherwydd Eich bod yn defnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe® neu mewn cysylltiad â hynny, i asiantaethau priodol, neu gyrff perthnasol eraill, megis yr Heddlu a/neu awdurdodau perthnasol eraill a fydd yn defnyddio’r wybodaeth honno i ymchwilio i ac i ddelio â’r mater, fel y bo’n briodol.

Er mwyn darparu’r Gwasanaeth CitizenSafe®, byddwn hefyd yn datgelu neu’n rhannu Eich gwybodaeth gyda:

 • Partneriaid busnes, cyflenwyr ac isgontractwyr a gyflogir mewn perthynas â darparu’r Gwasanaeth CitizenSafe® er mwyn atal a chanfod twyll yn cynnwys twyll cymryd arnoch bod yn rhywun arall.  Mae’r gwiriadau hyn yn cynnwys archwilio cofnodion pobl ymadawedig, PEP’s a gwybodaeth Sancsiynau, ac anfon gwybodaeth am gyfeiriadau ymlaen, sy’n gymorth wrth atal twyll cyfeiriad blaenorol; a
 • Darparwyr gwasanaethau dadansoddi a pheiriannau chwilio sy’n ein cynorthwyo wrth wella a gwneud y gorau o’n gwefan.  I gael mwy o wybodaeth gweler ein Cookie Policy.

 

Fe allem ddatgelu neu rannu Eich gwybodaeth hefyd gyda:

 • Unrhyw aelod o’n grŵp, sy’n golygu ein his-gwmnïau, ein cwmni daliannol terfynol a’i is-gwmnïau (fel y diffinnir yn adran 1159 o Ddeddf Cwmnïau’r DU 2006);
 • Darparwyr y meddalwedd a’r cronfeydd data a ddefnyddiwn i wirio Eich hunaniaeth, ond dim ond i’r graddau sydd eu hangen i ddarparu’r Gwasanaeth CitizenSafe® ac ar gyfer unrhyw un o’r dibenion cysylltiedig a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn; a

Fe allem ddatgelu Eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti os ydym dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu Eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu ein Hamodau a’n Telerau. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill i ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.

Y maint o amser yr ydym yn dal Eich data personol

Byddwn yn dal Eich gwybodaeth bersonol, a gawsom mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth CitizenSafe®, am gyhyd ag y bydd gennych Chi gyfrif gyda’r Gwasanaeth CitizenSafe®, petaech yn cau Eich cyfrif yna mae Eich data personol a gadwn ar gyfer dibenion archwilio yn unig ac yna am ddim mwy nag sydd ei angen i’r diben a ddisgrifir isod.

O dan ofynion diogelwch a chadw y contract CitizenSafe® gyda Gwasanaethau Digidol y Llywodraeth, dylai cofnodion gael eu cadw am gyfnod yr ydych Chi wedi’ch cofrestru gyda CitizenSafe® ac am gyfnod pellach o 7 mlynedd ar ôl hynny.  Unwaith y byddwch yn cau Eich cyfrif bydd Eich manylion yn cael eu dileu o system pen blaen CitizenSafe®, sy’n golygu na all Eich manylion gael eu cyrchu gennych Chi neu unrhyw drydydd parti arall sy’n defnyddio neu’n ceisio defnyddio’r gwasanaeth CitizenSafe®.

 • Eich hawliau dan GDPR

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu Eich data personol ble mae gennym fudd cyfreithlon mewn prosesu Eich data personol.

Mae gennych yr hawl i fynnu ein bod yn dileu Eich data personol os nad oes cyfiawnhad dros barhau i’w brosesu.  Bydd Eich data personol yn cael ei ddileu heblaw ble mae gennym sail gyfreithlon arall i barhau i’w brosesu.

 Cysylltwch â desg gymorth gwasanaethau cwsmeriaid CitizenSafe® ar 0333 566 8000 am fwy o wybodaeth

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i’ch gwahaniaethu Chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein gwefan.  Mae hyn yn ein helpu i’ch cyflenwi Chi â phrofiad da pan fyddwch Chi’n pori ein gwefan ac yn caniatáu inni wella ein safle hefyd.  I gael gwybodaeth fanwl am y cwcis a ddefnyddiwn a’r dibenion yr ydym yn eu defnyddio ar eu cyfer gweler ein Polisi Cwcis.

 

5.0 Ble ydym yn storio Eich data personol?

Bydd yr holl ddata’n cael ei storio a’i brosesu o fewn y Deyrnas Unedig. Ni fydd data personol a gasglwn gennych ac/neu amdanoch Chi yn cael ei drosglwyddo, ei brosesu na’i storio mewn unrhyw gyrchfan y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

 

6.0 Sut ydym yn diogelu Eich gwybodaeth bersonol?

Rydym yn ymdrechu i gymryd pob cam rhesymol a phriodol i ddiogelu Eich data personol. Rydym yn cyfyngu mynediad at Eich data personol i’r rhai hynny o’n gweithwyr, ac unrhyw drydydd parti, sydd ag angen gwybod yr wybodaeth honno i ddarparu’r Gwasanaeth CitizenSafe® ac ar gyfer y dibenion cysylltiedig a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Rydym yn diogelu Eich data personol rhag mynediad heb ei awdurdodi, defnydd a cholled trwy gynnal mesurau amddiffyn corfforol, electronig, a threfniadol i ddiogelu Eich data personol.

Mae CitizenSafe® yn diogelu Eich data personol pan fydd yn cael ei drosglwyddo dros y Rhyngrwyd trwy ddefnyddio technolegau diogel, sy’n caniatáu i’ch porwr gwe Chi ryngweithio â ni trwy sesiwn wedi’i amgryptio, er enghraifft: mae CitizenSafe® yn defnyddio cysylltiad Haenen Socedi Diogel (SSL) sy’n darparu cysylltiad wedi’i amgryptio rhwng Eich cyfrifiadur a’r Gwasanaeth CitizenSafe®. Mae’r wybodaeth yn cael ei dadgryptio, neu’i rhoi’n ôl mewn diwyg darllenadwy, pan fydd yn cyrraedd ei chyrchfan arfaethedig.

 

7.0 Eich hawliau

Rydym wedi Eich cyflenwi â gwybodaeth yn ymwneud â’ch hawliau Chi ar gyfer prosesu Eich data yn adran 4 uchod. Yn ychwanegol at yr hawliau hyn, mae gennych yr hawl i dderbyn gwybodaeth am y data personol yr ydym yn ei ddal amdanoch Chi a chopi ohono.

Ysgrifennwch at Compliance, CitizenSafe®, The Foundation, Herons Way, Parc Busnes Caer, Caer, CH4 9GB os gwelwch yn dda..

O fewn mis i dderbyn cais a wnaed gennych Chi o dan unrhyw un o’r hawliau hyn yr ydym wedi sôn wrthych Chi amdanynt yn y Polisi Preifatrwydd hwn, rhaid inni ddarparu unrhyw wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn perthynas ag unrhyw un o’r pynciau hawliau data.

 

8.0 Newidiadau i’r polisi Preifatrwydd hwn

Fe all ein Polisi Preifatrwydd gael ei adolygu a’i wella o bryd i’w gilydd. Bydd unrhyw newidiadau y gallem eu gwneud i’n Polisi Preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu postio ar y dudalen hon a, ble bo’n briodol, eu hysbysu i Chi trwy e-bost. Rydym yn eich annog Chi i edrych y polisi hwn yn rheolaidd i sicrhau eich bod Chi’n gweld ein polisi mwyaf diweddar. Gellwch weld y dyddiad pryd y cafodd ei newid ddiwethaf ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

 

9.0 Datrys Anghydfod

Os digwydd fod gennych Chi gŵyn ynghylch y Gwasanaeth CitizenSafe®, ysgrifennwch at Compliance, CitizenSafe®, The Foundation, Herons Way, Parc Busnes Caer, Caer, CH4 9GB os gwelwch yn dda.

 I gael mwy o wybodaeth gweler ein Polisi Cwynion ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin yn yr adran Preifatrwydd a Diogelwch.

 Rydym yn adolygu ein Polisi Preifatrwydd yn flynyddol, neu’n gynt os yw newidiadau i reoliadau yn mynnu hynny neu’n bod yn newid y ffordd yr ydym yn prosesu gwybodaeth bersonol.

Diweddarwyd y polisi hwn ddiwethaf ar 22 Mai 2018.