Hysbysiad Cwcis

Mae arnom eisiau ichi deimlo'n ddiogel a sicr dros ben pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau a gwyddom ba mor bwysig yw preifatrwydd ichi. Mae polisïau a thelerau yn gallu bod yn anodd i'w treulio a'u deall a dyna paham ein bod wedi dadelfennu ein rhai ni fel eich bod yn gwybod yn union sut ydym yn gwneud pethau yma.

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut y mae GB Group PLC yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a ddarparwch pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon. I gael mwy o wybodaeth am ein telerau a'n polisi cliciwch yma.


Mae GB Group PLC wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Petaech yn penderfynu darparu gwybodaeth arbennig yn ôl pa un y gellir eich adnabod wrth ddefnyddio'r wefan hon, yna gellwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich data ond yn cael ei ddefnyddio yn unol â'r datganiad preifatrwydd hwn. Ni all unrhyw ddata arall a gasglwn gael ei ddefnyddio i'ch adnabod yn bersonol a chaiff ei ddefnyddio fel ein bod yn gallu gwneud gwelliannau i'r safle ac i'n marchnata.


Fe allem ddiwygio'r polisi preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd a bydd fersiynau newydd yn cael eu postio ar y wefan hon gyda rhif a dyddiad fersiwn ddiweddaredig wedi'i ddangos ar frig y dudalen hon.


Ffeiliau testun bychain yw cwcis sy'n cael eu trosglwyddo o'n safle, cynhyrchion a gwasanaethau a'u storio ar eich ffôn symudol neu yriant caled eich cyfrifiadur. Rydym yn defnyddio cyfuniad o gwcis i'n helpu i'ch cyflenwi â gwasanaeth wedi'i bersonoli, ac i helpu hefyd i wneud ein safle, cynhyrchion a gwasanaethau yn well i chi. Gellwch ddethol eich dewisiadau cwcis pan fyddwch yn ymweld â'n safle. Os penderfynwch chi beidio derbyn y cwcis i gyd, byddwch yn dal i allu defnyddio'n safle ond efallai na fydd rhai pethau'n gweithio'n iawn.

 

Rydym yn defnyddio'r gwahanol fathau o gwcis a ganlyn:

Cwcis sesiwn

Cwcis dros dro yw'r rhain sy'n cael eu dileu pan fyddwch yn cau'ch porwr neu'n gadael eich sesiwn ar ein safle neu yn y cynnyrch neu'r gwasanaeth. Defnyddiwn gwcis sesiwn ar ein safle i adnabod a thracio defnyddwyr ac i storio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Cwcis parhaus

Mae cwcis parhaus yn galluogi ein safle i ‘gofio’ pwy ydych ac i gofio'ch dewisiadau ar ein safle. Bydd cwcis parhaus yn aros ar eich cyfrifiadau neu ddyfais ar ôl ichi gau eich porwr neu adael eich sesiwn. Nid ydym yn defnyddio cwcis 3ydd parti.

Cwcis analyteg y we a thechnolegau tebyg

Mae ein safle yn defnyddio cwcis analyteg y we. Mae'r cwcis hyn yn caniatáu inni adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut y maent yn symud o gwmpas ein safle. Mae hyn yn ein helpu i wella ein gwasanaeth i chi.

Rydym yn cadw cofnod o ddata traffig sy'n cael ei logio'n awtomatig gan ein gweinydd, megis cyfeiriad eich IP, y wefan y bu ichi ymweld â hi cyn ein un ni, a'r wefan yr ydych yn ymweld â hi ar ôl gadael ein safle. Rydym yn casglu rhywfaint o ystadegau safleoedd hefyd megis cyfraddau cyrchu, trawiadau tudalennau a golygon tudalennau. Nid ydym yn gallu adnabod unrhyw unigolyn oddi wrth ddata traffig neu ystadegau safle.

 

Disgrifiad o'r cwci Pwrpas y cwci

Google Analytics(_utma, _utmb, _utmc, _utmz,_utmv)

Cwcis analyteg yw'r rhain. Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ynghylch sut y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r safle. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurf anhysbys, yn cynnwys nifer yr ymwelwyr â'r safle, o ble mae ymwelwyr wedi dod i'r safle a'r tudalennau y gwnaethant ymweld â nhw. Mae Google yn storio'r wybodaeth a gasglwyd gan y cwcis ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Fe all Google drosglwyddo'r wybodaeth yma i drydydd parti hefyd ble mae'n rhaid iddo wneud hynny trwy gyfraith, neu ble mae trydydd parti o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a ddelir gan Google. Oni bai eich bod yn optio allan o'r Google Cookie, rydych trwy ddefnyddio'r safle hwn yn caniatáu i'r defnydd o'r Google Cookie ac unrhyw wybodaeth a gynhyrchir gan Google Analytics. Cliciwch yma am drosolwg o breifatrwydd yn Google ac am wybodaeth ynghylch sut i optio allan o holl gwcis Google Analytics (o bob safle nid dim ond o CitizenSafe) neu cliciwch yma i gael gwybod sut i stopio'ch porwr rhag derbyn cwci Citizensafe 

“Mae Google Analytics yn defnyddio "cwcis", sef ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur, i helpu'r wefan i ddadansoddi sut y mae defnyddwyr yn defnyddio'r safle. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci ynghylch eich defnydd o'r wefan (yn cynnwys cyfeiriad eich IP) yn cael ei throsglwyddo i Google a'i storio gan Google ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth yma at ddiben gwerthuso'ch defnydd o'r wefan, llunio adroddiadau ar weithgaredd y wefan ar gyfer gweithredwyr gwefannau a darparu gwasanaethau eraill yn ymwneud â gweithgaredd y wefan a defnydd y rhyngrwyd. Fe all Google drosglwyddo'r wybodaeth yma i drydydd parti hefyd ble mae'n rhaid iddo wneud hynny trwy gyfraith, neu ble mae trydydd parti o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall ddata arall a ddelir gan Google. Cewch wrthod defnydd cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond sylwch os gwelwch yn da os gwnewch chi hyn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio ymarferoldeb llawn y wefan hon. Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn caniatáu i Google brosesu'r data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodwyd uchod." Gellwch gael gwybod mwy am y gwasanaeth hwn ar http://www.google.com/analytics.

 

Rydym wedi ceisio cynnwys pob un o'r cwcis a ddefnyddiwn ar ein safle ond fe all fod oedi weithiau wrth ddiweddaru'r rhestr. Os ydych yn meddwl bod cwci ar goll neu'n sylwi ar anghysondeb, support@citizensfe.co.uk.

Efallai y byddwch yn gallu cydweddu'ch porwr i gyfyngu cwcis neu flocio'r holl gwcis os dymunwch ond, os byddwch yn anablu cwcis fe welwch fod hyn yn effeithio ar eich gallu i ddefnyddio'r safle hwn. I gael mwy o wybodaeth am gwcis a chyfarwyddiadau am sut i addasu gosodiadau'ch porwr i dderbyn, dileu neu wrthod cwcis, gwler gwefan yr Internet Advertising Bureau  http://youronlinechoices.com

 

Dolenni â gwefannau eraill o CitizenSafe 

Fe all ein gwefan gynnwys dolenni â gwefannau eraill.  Os cliciwch chi ar glic a gadael ein safle nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau heblaw am www.citizensafe.co.uk a 'dyw'r polisi preifatrwydd hwn ond yn ymwneud â'n gwefan ni. I weld ein telerau a'n polisi preifatrwydde cliciwch yma

 

Rheoli'ch gwybodaeth bersonol

Cewch ddewis cyfyngu casglu neu ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd canlynol:

  • pryd bynnag y gofynnir ichi lenwi ffurflen ar y wefan, chwiliwch am y blwch y gellwch ei glicio i ddangos eich dewisiadau;
  • os ydych wedi cytuno o'r blaen inni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol, cewch newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy ysgrifennu neu anfon ebost atom ar support@citizensafe.co.uk. Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu neu brydlesu'ch gwybodaeth bersonol i drydydd parti oni bai bod gennym eich caniatâd neu fod rhaid inni wneud hynny trwy gyfraith.  Fe allem ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch ynghylch unrhyw drydydd parti y tybiwn y byddwch yn ei gael yn ddiddorol os dywedwch chi wrthym eich bod yn dymuno i hyn ddigwydd.

 

Manylion y Cwmni

Mae GB Group PLC wedi'i gofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) rhif Z7493460  ac mae wedi'i gofrestru yn y DU Cwmni Rhif 2415211.

Cyfeiriad Cofrestredig:

The Foundation, Herons Way, Chester Business Park, Chester CH4 9GB.