Amodau a Thelerau ar gyfer CitizenSafe

Diolch i Chi am ddewis y Gwasanaeth CitizenSafe® sy’n cael ei ddarparu gan CitizenSafe®

Mae CitizenSafe® yn enw masnachu ar GB Group Plc, cwmni cyfyngedig cyhoeddus sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr dan rif cwmni 02415211, a chyfeiriad ei swyddfa gofrestredig yw The Foundation, Herons Way, Parc Busnes Caer, Caer CH4 9GB. Ein rhif cofrestru TAW yw GB 539 7162 18.

Mae unrhyw gyfeiriad at "CitizenSafe®", "ni", “ein” neu "ninnau" yn yr Amodau a’r Telerau hyn yn gyfeiriad at GB Group Plc. Mae unrhyw gyfeiriad at "Chi", "Eich" neu “Chi’ch Hun” yn gyfeiriad at y sawl sy’n dymuno cyrchu a/neu ddefnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe®.

Mae’r Amodau a’r Telerau hyn (ynghyd ag unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt ynddynt) yn gytundeb cyfreithiol a rhwymol rhyngoch Chi a ni ac maen nhw’n rheoli Eich defnydd o’r Gwasanaeth CitizenSafe®. Rydym yn argymell eich bod Chi’n darllen ac yn argraffu copi o’r Amodau a’r Telerau hyn i Chi gyfeirio atynt yn y dyfodol.

YN ARBENNIG TYNNIR EICH SYLW AT YR ADRANNAU AR  "EIN HATEBOLRWYDD I CHI" AC "EIN RHWYMEDIGAETHAU I CHI AC YMWADIADAU".

Trwy ddethol y blwch gwirio wrth gofrestru ar gyfer CitizenSafe® rydych Chi’n cadarnhau eich bod Chi’n derbyn yr Amodau a’r Telerau hyn ynghyd â’r Polisi Preifatrwydd. Rydych Chi’n cytuno i gydymffurfio â nhw. Fe all fod gennych hawliau defnyddiwr eraill a ganiateir trwy gyfraith ac nid yw’r Amodau a’r Telerau hyn yn effeithio ar hawliau o’r fath.

1. Diffiniadau

Pan gaiff y geiriau canlynol gyda phriflythrennau eu defnyddio yn yr Amodau a’r Telerau hyn, dyma beth fyddant yn ei olygu:

1.1 Hunaniaeth Sicr: Eich Hunaniaeth unwaith y mae wedi’i gwirio gan y Gwasanaeth CitizenSafe®, y gellir ei defnyddio wedyn gan y Parti sy’n Dibynnu er mwyn caniatáu mynediad at y gwasanaeth yr ydych Chi wedi dangos diddordeb yn ei gymryd;

1.2 Gwasanaeth CitizenSafe®: y gwasanaeth yr ydym ni yn ei gyflenwi i Chi i wirio hunaniaeth i ddiben atal twyll hunaniaeth fel y mae wedi’i ddarparu ar eich cyfer Chi ar y Wefan ac yn unol â’r Amodau a’r Telerau hyn;

1.3 Arferion Da’r Diwydiant: ar unrhyw adeg arfer y graddau hynny o ofal, medr, diwydrwydd, doethineb, effeithlonrwydd, rhagwelediad ac amseroldeb y byddid yn ei ddisgwyl yn rhesymol yr adeg honno gan ddarparwr gwasanaethau blaengar ac arbenigol sy’n debyg i’r Gwasanaeth CitizenSafe®, gyda’r darparwr hwnnw’n ceisio cydymffurfio â’i rwymedigaethau cytundebol yn llawn ac yn cydymffurfio â’r deddfau sy’n berthnasol a gydag achrediadau ISO2700, PCI DSS1 a tScheme;

1.4 Desg Gymorth: desg gymorth gwasanaethau cwsmeriaid CitizenSafe® sydd ar gael i’ch cynorthwyo Chi wrth ichi ddefnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe® ar 0333 566 8000;

1.5 Manylion Mewngofnodi: unrhyw gôd adnabod, PIN, allwedd breifat, cyfrinair neu wybodaeth arall a ddarparwyd gennym ni i Chi (fel y gall gael ei ddiweddaru neu’i newid gennych Chi neu ni o bryd i’w gilydd) i’ch galluogi Chi i gael mynediad at Eich cyfrif CitizenSafe®;

1.6 Ein Deunydd: unrhyw a phob cynnwys, data a deunyddiau a ddanfonir i Chi fel rhan o’r Gwasanaeth CitizenSafe® neu a gynhwysir ar y Wefan, yn cynnwys eu dyluniad, testun a graffeg, a’u detholiad a’u trefniant, a’r holl grynoadau meddalwedd, côd gwreiddiol a meddalwedd gwaelodol;

1.7 Data Personol: mae iddo’r ystyr a roddir iddo yn y Ddeddf Diogelu Data 1998 (fel y caiff ei ddiwygio neu’i newid o bryd i’w gilydd) mewn perthynas ag unrhyw ddata yr ydych Chi wedi’i ddarparu i ni neu mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth CitizenSafe®;

1.8 Polisi Preifatrwydd: ein Polisi Preifatrwydd sydd ar gael ar y Wefan ac fel y’i diwygir gennym o bryd i’w gilydd;

1.9 Parti sy’n Dibynnu: Y trydydd parti perthnasol sy’n mynnu eich bod Chi’n gwirio Eich Hunaniaeth er mwyn i Chi ddefnyddio’i wasanaeth, megis Swyddfa’r Cabinet, Adrannau Llywodraeth Ei Mawrhydi, yn cynnwys y DVLA a Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, llywodraeth leol a chyrff sector cyhoeddus eraill;

1.10 Amodau a Thelerau: yr Amodau a’r Telerau hyn ar gyfer CitizenSafe® fel y’u nodir yma ac fel y’u diwygir gennym o bryd i’w gilydd;

1.11 Cynnwys Trydydd Parti: unrhyw gynnwys a deunydd sy’n perthyn i drydydd parti sy’n darparu cynhyrchion a/neu wasanaethau;

1.12 Gwefan Trydydd Parti: gwefan trydydd parti (yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i Barti sy’n Dibynnu);

1.13 Gwefan: y dudalen lanio y cewch Chi eich cyfeirio ati pan fyddwch Chi’n dewis CitizenSafe® fel Eich darparwr gwasanaeth hunaniaeth dewisedig ac unrhyw wefan(nau) newydd y gallem ei (eu) defnyddio o bryd i’w gilydd.

2. Gwasanaeth CitizenSafe® a Chofrestru

2.1 Dim ond unigolion sydd dros 18 mlwydd oed ac sy’n dal Trwydded Yrru gyfredol ac/ neu Basport dilys y Deyrnas Gyfunol sy’n cael defnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe®. Mae’r Gwasanaeth CitizenSafe® yn cael ei ddarparu ar eich cyfer Chi.

2.2 I ddefnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe® bydd angen i Chi greu cyfrif gyda ni trwy gofnodi’r cyfryw wybodaeth, data a deunydd amdanoch Eich Hun y gofynnwn amdanynt a thrwy ddilyn y gweithdrefnau diogelwch. Rydych Chi’n gwarantu bod yr wybodaeth, y data a’r deunydd yr ydych Chi’n eu cyflenwi ar ein cyfer i ni ddarparu’r Hunaniaeth Sicr yn gywir, cyflawn a chyfredol. Os nad yw’r wybodaeth, data a/neu ddeunydd yn caniatáu inni wirio Eich hunaniaeth gan ddefnyddio ein cronfeydd data a’n ffynonellau, yna ni fyddwn yn gallu eich cyflenwi Chi â’r Gwasanaeth CitizenSafe®.

2.3 Byddwch yn cael eich rhwymo gan yr Amodau a’r Telerau hyn o’r adeg pan fyddwch Chi’n cyrchu’r Wefan a’r/neu’r Gwasanaeth CitizenSafe®,  pa un a ydych Chi’n gwneud cais i greu cyfrif CitizenSafe® ai peidio. Byddwn ond yn eich cyflenwi Chi â’r Hunaniaeth Sicr pan fydd cyfrif CitizenSafe® wedi’i agor yn llwyddiannus.

2.4 I fewngofnodi i’ch cyfrif unwaith y mae wedi’i greu bydd angen i Chi ddefnyddio Eich Manylion Mewngofnodi unigryw, yn cynnwys Eich cyfrinair personol. Mae’r Manylion Mewngofnodi yn bersonol i Chi a Chi sy’n gyfrifol am gadw Eich Manylion Mewngofnodi yn gyfrinachol. Rydych Chi’n cytuno i beidio â rhannu Eich Manylion Mewngofnodi gydag unrhyw berson neu endid arall ac rydych Chi i gymryd pob cam rhesymol i atal mynediad heb ei awdurdodi at Eich Manylion Mewngofnodi, ac i atal eu dwyn, eu colli neu’u camddefnyddio.

2.5 Rhaid i chi gysylltu â ni cyn gynted â phosibl os ydych Chi’n gwybod am neu’n amau unrhyw weithgaredd heb ei awdurdodi yn Eich cyfrif CitizenSafe® neu fod rhywun wedi cael gafael ar Eich Manylion Mewngofnodi, neu os ydych Chi’n dod i wybod am unrhyw danseilio diogelwch arall mewn perthynas â’r Gwasanaeth CitizenSafe®. Gellwch gysylltu â ni trwy gyfrwng ein Desg Gymorth ar 0333 566 8000. Ar ôl derbyn hysbysiad o’r fath, fe all CitizenSafe® atal neu dynnu dilysrwydd Eich Hunaniaeth Sicr a/neu fynediad at neu ddefnydd Eich cyfrif CitizenSafe® yn ôl. Yn amodol ar Gymal 6.2, ni fyddwn yn gyfrifol i Chi os oes mynediad heb ei awdurdodi at Eich Manylion Mewngofnodi neu weithgaredd heb ei awdurdodi yn Eich cyfrif CitizenSafe® oherwydd eich bod Chi wedi methu â chadw Eich Manylion Mewngofnodi yn ddiogel.

2.6 Rydym yn cadw’r hawl i addasu’r Gwasanaeth CitizenSafe® ar unrhyw adeg (yn gyfan neu’n rhannol, gan gynnwys yn ddigyfyngiad, ryddhau a darparu nodweddion ychwanegol, diweddariadau a gwelliannau i’r Gwasanaeth CitizenSafe® naill ai dros dro neu’n barhaol. Os yw unrhyw newid yn arwyddocaol byddwn yn eich hysbysu Chi o’r newid pan fyddwch Chi’n mewngofnodi i’ch cyfrif CitizenSafe®. Os nad ydych Chi’n cytuno ag unrhyw newid a wnawn ni i’r Gwasanaeth CitizenSafe® yna rhaid i Chi stopio defnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe® ar unwaith ac fe gewch Chi gau Eich cyfrif yn unol â Chymal 7.2. Bydd y ffaith Eich bod yn dal i ddefnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe® yn dilyn newid yn cael ei ystyried yn arwydd eich bod yn derbyn yr holl addasiadau iddo.

2.7 Mae’r Hunaniaeth Sicr sy’n cael ei chreu oherwydd Eich bod yn defnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe® i’ch galluogi Chi i gael at a defnyddio gwasanaethau’r Parti sy’n Dibynnu.

3. Defnydd y wefan, ein deunydd a’r Gwasanaeth CitizenSafe®

3.1 Rydych Chi’n cydnabod ein bod ni neu’n trwyddedwyr yn berchen ar yr holl hawliau i CitizenSafe®, y Wefan, Ein Deunydd, unrhyw Gynnwys Trydydd Parti a gynhwysir ar y Wefan a’r Gwasanaeth CitizenSafe®, a’r gronfa ddata o wybodaeth y mae’r Wefan yn ei chasglu. Mae hyn yn cynnwys yr holl hawliau eiddo deallusol megis patentau, hawlfraint, hawliau cronfeydd data a nodau masnachu. Gellwch fodd bynnag argraffu tudalennau unigol ar bapur a/neu wneud nifer rhesymol o ffotogopïau at ddefnydd personol, anfasnachol ar yr amod nad ydych Chi’n addasu copïau o’r fath.

3.2 Heb gael ein caniatâd ysgrifenedig o flaen llaw yn gyntaf, rhaid i Chi beidio:

3.2.1 copïo, anfon ymlaen, gwerthu, cyhoeddi neu wneud elw o unrhyw gynnwys ar y Wefan ac/neu’n ymwneud â’r Gwasanaeth CitizenSafe®;

3.2.2 fframio neu ddefnyddio technegau fframio i amgáu unrhyw ran o’r Wefan neu’r Gwasanaeth CitizenSafe®, Ein Deunydd neu Gynnwys Trydydd Parti; neu

3.2.3 greu dolenni hyperdestun i’r Wefan.

3.3 Rydych Chi’n cytuno i ddefnyddio’r Wefan a’r Gwasanaeth CitizenSafe® mewn modd nad yw’n:

3.3.1 difenwi, bygwth, bwlïo, aflonyddu ar, camddefnyddio neu dreisio hawliau eraill fel arall neu ar gyfer unrhyw bwrpas anghyfreithlon neu anfoesol; neu

3.3.2 ymyrryd â rhediad esmwyth y Gwasanaeth CitizenSafe®, cyflwyno firysau, Ceffylau Pren Troea, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n dechnolegol niweidiol;

3.3.3 torri deddfau perthnasol;

3.3.4 ceisio cael at unrhyw gydran neu ran o’r Wefan neu’r Gwasanaeth CitizenSafe® nad ydych Chi wedi’ch awdurdodi i gael atynt, yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i’r gweinyddion y maen nhw wedi’u lletya arnynt neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sydd â chysylltiad â’r Wefan neu’r Gwasanaeth CitizenSafe®.

3.4 CitizenSafe® yw ein nod masnachu. Ni yw perchen neu drwyddedai’r holl hawliau eiddo deallusol yn ein Gwefan ac yn y deunydd a gyhoeddir arni ar wahân i’ch hawl Chi i gyrchu’r Wefan yn unol â’r Amodau a’r Telerau hyn. Nid ydym yn rhoi unrhyw hawliau i Chi mewn perthynas â hawliau eiddo deallusol a/neu ddeunyddiau o’r fath. Diogelir y gweithiau hyn gan ddeddfau a chytuniadau hawlfraint o amgylch y byd. Mae pob hawl o’r fath wedi’i neilltuo.

3.5 Fe allem derfynu neu atal Eich mynediad at fannau mewngofnodi’r Wefan, a/neu Eich defnydd o’r Gwasanaeth CitizenSafe® neu Eich cyfrif CitizenSafe® os digwydd i Chi beidio â chydymffurfio â’r darpariaethau a nodir yn y Cymal 3 hwn.

4. Preifatrwydd eich data

4.1 Rydym yn cymryd Eich preifatrwydd a diogelu Eich Data Personol o ddifrif ac rydym yn cydymffurfio â holl ddarpariaethau perthnasol y Ddeddf Diogelu Data 1998. Byddwn ond yn defnyddio unrhyw wybodaeth yr ydych Chi yn ei rhoi inni neu sy’n cael ei chasglu gennym yn ystod Eich defnydd o’r Gwasanaeth CitizenSafe® yn unol â’n Polisi Preifatrwydd.

4.2 Rydych Chi’n cydnabod bod y Gwasanaeth CitizenSafe® yn wasanaeth dilysu ac rydych Chi’n cytuno y byddwn yn defnyddio Eich Data Personol i ymgymryd â chwiliad i ddibenion gwirio Eich hunaniaeth. I wneud hyn fe allem edrych Eich Data Personol yn erbyn unrhyw fanylion ar unrhyw gronfa ddata (cyhoeddus neu fel arall) y mae gennym fynediad ati o bryd i’w gilydd. Bydd cofnod o’r chwiliad yn cael ei gadw gennym ni at ddibenion archwilio am gyhyd ag sydd ei angen ac sy’n cael ei ganiatáu yn unol â thelerau’r Ddeddf Diogelu Data 1998 (fel y caiff ei diwygio neu’i hailddeddfu o bryd i’w gilydd).

4.3 Rydych Chi’n cytuno y cawn ni a’r/neu’r Parti sy’n Dibynnu roi gwybod am unrhyw weithgareddau amheus y deuir ar eu traws mewn perthynas â’ch rhyngweithio Chi â ni fel rhan o’r Gwasanaeth CitizenSafe® i unrhyw asiantaeth briodol neu gorff perthnasol arall, megis yr Heddlu a/neu awdurdodau perthnasol eraill.

4.4 Pan gewch Chi eich ailgyfeirio atom Ni gan y Parti sy’n Dibynnu, rydych Chi’n cydnabod eich bod Chi wedi gofyn i ni anfon gwybodaeth ynglŷn â chanlyniadau Eich gwiriad hunaniaeth yn ôl i’r Parti sy’n Dibynnu hwnnw yn unol â’r Polisi Preifatrwydd. Os byddwch Chi’n defnyddio Eich cyfrif  CitizenSafe® yn y dyfodol i wirio Eich hunaniaeth i Barti sy’n Dibynnu gwahanol, rydych Chi’n cydnabod y byddwn ar Eich cais chi yn anfon gwybodaeth am ganlyniadau Eich gwiriad hunaniaeth i’r Parti sy’n Dibynnu hwnnw hefyd yn unol â’r Polisi Preifatrwydd yn seiliedig ar yr wybodaeth yr ydych Chi wedi’i darparu i ni hyd at ddyddiad y cais hwnnw.

4.5 Oni bai eich bod Chi neu ni wedi cau Eich cyfrif yn unol â Chymal 7.2, fe all fod angen i ni wirio Eich hunaniaeth eto o bryd i’w gilydd. Fe all fod rhaid i ni wneud hyn oherwydd y rhwymedigaethau sydd arnom i Barti sy’n Dibynnu, oherwydd yr amser sydd wedi mynd heibio ers y cafodd Eich hunaniaeth ei wirio gennym ddiwethaf, os nad ydych Chi wedi cyrchu Eich cyfrif CitizenSafe® yn ddiweddar, neu os ydych Chi wedi newid Eich enw neu gyfeiriad. Os bydd angen hyn bydd yr archwiliadau gwirio hunaniaeth y cyfeirir atynt yng Nghymal 4.2 uchod yn cael eu gwneud eto a bydd cofnod o’r chwiliad hwn yn cael ei gadw gennym ni hefyd.

5. Ein rhwymedigaethau i chi ac Ymwadiadau

5.1 Fel rhan o’n rhwymedigaethau i Chi, byddwn yn darparu’r Gwasanaeth CitizenSafe®:

5.1.1 gyda gofal a medr rhesymol ac fel y disgrifir ar y Wefan;

5.1.2 yn unol ag Arferion Da’r Diwydiant; megis achrediadau ISO27001,PCI DSS, a tScheme ac

5.1.3 yn unol â’r Polisi Preifatrwydd a’r Amodau a’r Telerau hyn.

5.2 Er ein bod yn ceisio sicrhau bod y Wefan a’r Gwasanaeth CitizenSafe® yn gweithio’n gywir, mae’n bosibl na fydd hyn yn gyraeddadwy bob amser. Nid ydym yn gwarantu y bydd y Wefan a’r Gwasanaeth CitizenSafe® ar gael trwy’r amser neu ar unrhyw adeg benodol. Fe all y Wefan a’r/neu’r Gwasanaeth CitizenSafe® fod wedi’u hatal dros dro os yw’r systemau TG neu’r seilwaith a ddefnyddir i’w darparu yn cael eu hatgyweirio neu’u cynnal a’u cadw neu heb fod ar gael fel arall am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth.

5.3 Nid ydym yn gwarantu y bydd y Gwasanaeth CitizenSafe® yn gytûn â phob neu unrhyw galedwedd neu feddalwedd neilltuol y gallech Chi fod yn ei ddefnyddio.

5.4 Rydym yn cymryd camau i sicrhau bod y Gwasanaeth CitizenSafe® ac Ein Deunydd yn rhydd rhag feirysau cyfrifiadurol a rhaglenni cyfrifiadurol niweidiol eraill. Er hynny, ni allwn warantu hyn oherwydd natur y Rhyngrwyd. Fe’ch cynghorir Chi i ddefnyddio meddalwedd waliau tân a gwrthfeirysau priodol i ddiogelu Eich cyfrifiadur a data.

5.5 Rydym yn defnyddio gofal a medr rhesymol wrth gyrchu a chyflenwi gwybodaeth sy’n cael ei darparu ar eich cyfer Chi neu mewn cysylltiad â’r  Wefan neu’r Gwasanaeth CitizenSafe®. Er hynny, ni allwn warantu bod dim o’r wybodaeth honno’n iawn, yn fanwl gywir, yn gyflawn, yn ddiwall neu’n gyfredol.

5.6 Nid oes dim sy’n cael ei ddarparu gennym ni ar neu mewn cysylltiad â’r Wefan neu’r Gwasanaeth CitizenSafe® yn, neu i’w ystyried yn gyfwerth â chyngor ariannol, cyngor cyfreithiol neu gyngor arall. Ni fwriedir i Chi ddibynnu ar yr wybodaeth a ddarparwn wrth wneud (neu beidio â gwneud) unrhyw benderfyniad penodol ac nid yw i gymryd lle cyngor proffesiynol annibynnol. Mae pob ac unrhyw wybodaeth a gyflenwir gennym ni i Chi ar neu mewn cysylltiad â’r Wefan at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig.

5.7 Heblaw am yr ymrwymiadau a wnawn ni’n benodol yn yr Amodau a’r Telerau hyn ac unrhyw ymrwymiadau ychwanegol sy’n codi o’ch hawliau Chi fel defnyddiwr a ganiateir trwy gyfraith, nid ydym yn gwneud unrhyw ymrwymiadau neu warantau eraill ynghylch y Wefan neu’r Gwasanaeth CitizenSafe® ac mae pob ymrwymiad neu warant arall wedi’i eithrio i’r graddau llawnaf a ganiateir trwy gyfraith.

6. Ein hatebolrwydd i chi

6.1 I gael mwy o wybodaeth ynghylch Eich hawliau cyfreithiol a sut y gallent gael eu heffeithio gan yr Amodau a’r Telerau hyn rydym yn eich cynghori Chi i gysylltu â’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol. Os bydd unrhyw broblemau’n codi gyda’ch defnydd Chi o’r Wefan neu’r Gwasanaeth CitizenSafe® cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl trwy’r Ddesg Gymorth, fel y nodir yng Nghymal 1.1.

6.2 Nid oes dim yn yr Amodau a’r Telerau hyn yn eithrio neu’n cyfyngu ein hatebolrwydd i Chi mewn perthynas â:

6.2.1 marwolaeth neu anaf personol a achoswyd gan ein hesgeulustod ni (neu esgeulustod ein hisgontractwyr);

6.2.2  ein diffyg neu dwyll bwriadol ni (neu ddiffyg neu dwyll bwriadol ein hisgontractwyr);

6.2.3 ein tor-cyfraith ni (neu dor-cyfraith ein hisgontractwyr);

6.2.4 unrhyw golled, mynediad heb ei awdurdodi at neu lygredd Eich Data Personol a ddelir gennym ni neu’n hisgontractwyr (yn cynnwys unrhyw dystlythyrau a roddir i Ddefnyddiwr) mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth CitizenSafe®; ac

6.2.5 unrhyw fater y byddai’n anghyfreithlon i ni eithrio neu gyfyngu neu geisio eithrio neu gyfyngu ein hatebolrwydd amdano.

6.3 Rydym yn gyfrifol i Chi am golled neu ddifrod a ddioddefir gennych Chi sy’n ganlyniad rhagweladwy i’r ffaith ein bod wedi torri’r Amodau a’r Telerau hyn neu i’n hesgeulustod. Er hynny, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod nad yw’n rhagweladwy. Mae colled neu ddifrod yn rhagweladwy os oeddynt yn ganlyniad amlwg i’n tramgwydd neu’n hesgeulustod ni neu os oeddynt wedi’u rhagweld yn rhesymol gennych Chi a ninnau yr adeg y gwnaethoch Chi gyrchu Eich cyfrif neu ddefnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe®.

6.4 Ni fyddwn yn atebol neu’n gyfrifol i Chi am unrhyw fethiant ar y Wefan neu’r Gwasanaeth CitizenSafe® neu unrhyw fethiant i gyflawni, neu oedi wrth gyflawni, unrhyw un o’n rhwymedigaethau dan yr Amodau a’r Telerau hyn sy’n cael ei achosi gan ddigwyddiad y tu hwnt i’n rheolaeth. I ddiben y Cymal hwn, mae digwyddiad y tu hwnt i’n rheolaeth yn golygu unrhyw weithred neu ddigwyddiad y tu hwnt i’n rheolaeth resymol, gan gynnwys yn ddigyfyngiad streiciau, cloi drysau neu weithredu diwydiannol arall gan unrhyw drydydd  parti, cynnwrf sifil, terfysg, goresgyniad, ymosodiad gan derfysgwyr neu fygythiad ymosodiad gan derfysgwyr, rhyfel (pa un ai wedi’i gyhoeddi neu beidio) neu fygythiad neu baratoad at ryfel, tân, ffrwydriad, storm, llifogydd, daeargryn, ymsuddiant, epidemig neu drychineb naturiol arall, methiant, oedi neu amhariad ar rwydweithiau cyfathrebu cyhoeddus neu breifat, y rhyngrwyd, methiannau offer cyfrifiadurol neu fethiannau offer eraill.

6.5 Nid ydym yn gyfrifol i Chi am unrhyw golledion (pa un ai dan gontract, camwedd, esgeulustod neu fel arall) a ddioddefwch Chi yn ymwneud â neu mewn cysylltiad â Pharti sy’n Dibynnu neu am i Chi fethu â chael mynediad at wasanaethau Parti sy’n Dibynnu oherwydd y Gwasanaeth CitizenSafe®.

6.6 Ac eithrio’r mathau o golled a nodir yng Nghymal 6.2, mewn perthynas â pha rai nad ydym yn eithrio neu’n cyfyngu atebolrwydd fel arall, os ydym yn atebol i Chi (pa un ai oherwydd torri’r Amodau a’r Telerau hyn, ein hesgeulustod neu fel arall) ni fydd ein hatebolrwydd cyfanredol i Chi sy’n codi o, neu mewn cysylltiad â’r Amodau a’r Telerau hyn a’r Gwasanaeth CitizenSafe® yn fwy na’r swm o £100.

6.7 Rydym ond yn darparu’r Gwasanaeth CitizenSafe® at ddefnydd anfasnachol, personol. Rydych Chi’n cytuno i beidio defnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe® at unrhyw bwrpas ailwerthu, ac i’r graddau mwyaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol nid oes gennym unrhyw atebolrwydd i Chi am unrhyw golli defnydd, colli elw, colli busnes, colli refeniw, ymyriad â busnes neu golli cyfle busnes.

7. Terfynu’r Gwasanaeth CitizenSafe® a Chau eich Cyfrif CitizenSafe®

7.1 Rydych Chi’n rhydd i stopio defnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe® ar unrhyw adeg trwy roi’r gorau i ddefnyddio’r Wefan a/neu Eich cyfrif CitizenSafe®.

7.2 Cewch gau Eich cyfrif CitizenSafe® ar unrhyw adeg trwy ddilyn proses dadweithredoli’r cyfrif yn Eich proffil. Os byddwch Chi’n dymuno defnyddio’r Gwasanaeth CitizenSafe® eto yn y dyfodol bydd angen i Chi greu cyfrif CitizenSafe® newydd trwy ailgofnodi Eich gwybodaeth bersonol.

7.3 Ni fyddir yn caniatáu i Chi ganslo cais am y Gwasanaeth CitizenSafe® dan y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Gwerthu o Bell) 2000 (fel y cânt eu diwygio neu’u diweddaru o bryd i’w gilydd) gan ein bod yn dechrau darparu’r Gwasanaeth CitizenSafe® i Chi yn syth ar ôl Eich cais i’w dderbyn.

7.4 Fe allem derfynu neu atal Eich mynediad at fannau mewngofnodi’r Wefan a/neu Eich defnydd o’r Gwasanaeth CitizenSafe® ar ôl neu heb eich hysbysu Chi os, yn ein barn ni, y bu methiant gennych Chi i gydymffurfio â’r Amodau a’r Telerau hyn (er enghraifft os ydym yn amau gweithgaredd anghyfreithlon neu dwyllodrus) ac/neu os nad ydym bellach yn gallu neu’n cael darparu’r Gwasanaeth CitizenSafe® am unrhyw reswm arall. Mewn amgylchiadau o’r fath fe allem gau Eich cyfrif CitizenSafe® a dileu ein cofnodion o’ch manylion cofrestru a’ch Data Personol Chi heb atebolrwydd i Chi. Fe all fod angen inni gadw cofnodion a’ch Data Personol ar ôl cau Eich cyfrif CitizenSafe®, ac os gwnawn ni hynny, byddwn yn gwneud hynny’n unol â’r Polisi Preifatrwydd a’r Ddeddf Diogelu Data 1998 (fel y caiff ei diwygio neu’i newid o bryd i’w gilydd).

7.5 Fe allem yn ôl ein disgresiwn roi terfyn ar y Wefan neu’r Gwasanaeth CitizenSafe® ar unrhyw adeg.

8. Gwefannau trydydd parti a’u  cynnwys

8.1 Fe all y Wefan gynnwys dolenni i wefannau eraill a Chynnwys Trydydd Parti mewn perthynas â chynhyrchion a gwasanaethau, naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy fframiau. Ble mae’n bosibl, byddwn yn ei gwneud hi’n glir ble mae dolenni o’r fath yn cael eu gwneud. Nid ydym yn gyfrifol am Gynnwys Trydydd Parti neu argaeledd Gwefannau Trydydd Parti.

8.2 Nid ydym yn cymeradwyo neu’n cymryd cyfrifoldeb am unrhyw Gynnwys Trydydd Parti neu unrhyw gynigion, trefnu neu gyngor (yn cynnwys ond heb fod wedi’i gyfyngu i sylwadau, barn, neu argymhellion) a ddarperir gan drydydd parti. Bydd angen i chi ddilysu’r wybodaeth ac edrych manylion yr hyn sy’n cael ei gynnig gan drydydd parti o’r fath.

8.3 Mae Cynnwys Trydydd Parti a chynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti sydd ar gael ar y Wefan neu y cysylltir â nhw o’r Wefan yn destun amodau a thelerau a pholisïau preifatrwydd ar wahân y trydydd parti perthnasol.

9. Cwynion

9.1 Petaech Chi’n dymuno gwneud cwyn ynghylch CitizenSafe®. Neu gellwch Chi ysgrifennu atom yn Compliance, CitizenSafe, The Foundation, Herons Way, Parc Busnes Caer, Caer, CH4 9GB.

9.2 I gael mwy o wybodaeth ynghylch ein polisi a’n gweithdrefnau cwyno cliciwch yma.

10. Newidiadau i’r Amodau a’r Telerau hyn

10.1 O bryd i’w gilydd, oherwydd newidiadau i’r Gwasanaeth CitizenSafe®, newidiadau yn y gyfraith neu’n trefniadau ni gyda thrydydd parti, fe all fod rhaid i ni wneud newidiadau i’r Amodau a’r Telerau hyn. Gellwch Chi ddweud pan fydd newidiadau wedi’u gwneud trwy edrych y fersiwn a’r dyddiad y cawsant eu haddasu ddiwethaf a ddangosir ar ddechrau’r Amodau a’r Telerau hyn.

10.2 Byddwn yn rhoi gwybod i Chi’n unigol am unrhyw newidiadau mawr i’r Amodau a’r Telerau hyn ond nid am fân newidiadau. Mae’n bwysig felly eich bod Chi’n edrych yr Amodau a’r Telerau hyn yn rheolaidd, yn arbennig felly bob tro yr ydych Chi’n defnyddio’r Wefan a/neu CitizenSafe®. Bydd unrhyw fân newidiadau yn dod i rym yn awtomatig a byddant yn cael eu hadlewyrchu yn nyddiad yr addasiad diwethaf.

11. Telerau Pwysig Eraill

11.1 Mae’r Amodau a’r Telerau hyn ynghyd â Pholisi Preifatrwydd CitizenSafe® yn ffurfio contract rhyngoch Chi a ni i ddarparu’r Gwasanaeth CitizenSafe® ac yn nodi’r cytundeb cyfan rhyngom.

11.2 Ni chewch Chi drosglwyddo unrhyw un neu’r cyfan o’r hawliau a ganiateir i Chi dan yr Amodau a’r Telerau hyn i unrhyw berson arall. Cawn ni drosglwyddo unrhyw un neu’r cyfan o’r hawliau a ganiateir i ni dan yr Amodau a’r Telerau hyn i sefydliad arall a byddwn ni bob amser yn rhoi gwybod i Chi’n ysgrifenedig os bydd hyn yn digwydd.

11.3 Bydd pob cyfathrebiad rhyngoch Chi a ni yn cael ei gynnal yn Saesneg neu yn Gymraeg, yn ôl eich dewis chi.

11.4 Mae pob un paragraff yn yr Amodau a’r Telerau hyn yn gweithredu ar wahân. Os bydd unrhyw lys neu awdurdod perthnasol yn penderfynu bod unrhyw un ohonynt yn anghyfreithlon, bydd y paragraffau sy’n weddill yn aros mewn grym ac effaith lawn.

11.5 Bydd unrhyw hysbysiadau a anfonwn ni i Chi yn cael eu hanfon i’r cyfeiriad e-bost neu’r cyfeiriad post mwyaf diweddar yr ydych Chi wedi’i ddarparu inni. Dylai unrhyw hysbysiadau a anfonwch Chi i ni gael eu hanfon i’r cyfeiriad post a gyhoeddir ar y Wefan, heblaw am hysbysiad i ganslo Eich cyfrif a hysbysiad o unrhyw danseilio diogelwch gwirioneddol neu amheus, y gellir ei wneud trwy Adran My Profile Eich cyfrif, trwy ein ffonio ar 0333 566 8000, yn ysgrifenedig trwy e-bost neu trwy’r post yn Compliance, CitizenSafe, The Foundation, Herons Way, Parc Busnes Caer, Caer, CH4 9GB.

11.6 Os byddwn ni’n peidio â mynnu eich bod Chi’n cyflawni unrhyw un o’ch rhwymedigaethau Chi dan yr Amodau a’r Telerau hyn, neu os nad ydym yn gorfodi ein hawliau yn eich erbyn Chi, neu os ydym yn oedi wrth wneud hynny, ni fydd hynny’n golygu ein bod wedi ildio ein hawliau yn eich erbyn Chi ac ni fydd yn golygu nad oes raid i Chi gydymffurfio â’r rhwymedigaethau hynny. Os byddwn yn ildio diffyg gennych Chi, byddwn ond yn gwneud hynny’n ysgrifenedig, ac ni fydd hynny’n golygu y byddwn yn ildio unrhyw ddiffyg diweddarach gennych Chi yn awtomatig.

11.7 Rheolir yr Amodau a’r Telerau hyn gan gyfraith Lloegr. Rydych Chi a ninnau yn cytuno ill dau i ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr. Er hynny, os ydych Chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon cewch Chi ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon hefyd, ac os ydych Chi’n byw yn yr Alban, cewch Chi ddwyn achos yn yr Alban hefyd.