Cwestiynau Cyffredin

Atebion i’r cwestiynau y bu pawb yn eu gofyn.

FAQs


Mewngofnodi

 • Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair, beth wyf i’w wneud?
  +

  Os ydych chi wedi anghofio’ch cyfrinair ’does ond rhaid i chi fynd i’r dudalen fewngofnodi a dewis yr opsiwn cyfrinair anghofiedig. Gellwch ddilyn y camau hyn wedyn i ailosod eich cyfrinair:

  1. Dewiswch ‘password’ o’r opsiynau dan “I’ve forgotten my”
  2. Cofnodwch eich cyfeiriad e-bost a chlicio ‘submit’
  3. Byddwch yn derbyn e-bost gan CitizenSafe sy’n cynnwys dolen
  4. Mae clicio ar y ddolen hon yn agor tudalen we sy’n gofyn i chi ailosod eich cyfrinair
  5. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrîn i ailosod eich cyfrinair
 • Rwyf wedi anghofio fy enw defnyddiwr, beth wyf i’w wneud?
  +

  Os ydych chi wedi anghofio’ch enw defnyddiwr ’does ond rhaid i chi fynd i’r dudalen fewngofnodi a dewis yr opsiwn enw defnyddiwr anghofiedig. Gellwch ddilyn y camau hyn wedyn i ailosod eich enw defnyddiwr:

  1. Dewiswch ‘username’ o’r opsiynau dan “I’ve forgotten my”
  2. Cofnodwch eich cyfeiriad e-bost a chlicio ‘submit’
  3. Byddwch yn derbyn e-bost gan CitizenSafe sy’n dangos eich enw defnyddiwr i chi

Rheoli fy ngwybodaeth bersonol a manylion fy nghyfrif

 • Beth sydd angen i mi ei wneud os bydd fy ngwybodaeth bersonol yn newid?
  +

  Os ydych yn dymuno diweddaru eich manylion, neu os ydych yn meddwl eich bod wedi gwneud camgymeriad pan wnaethoch gofrestru gyntaf, gellwch fewngofnodi i’ch cyfrif CitizenSafe ar unrhyw adeg a newid eich gwybodaeth bersonol.

 • A allaf i ganslo fy nghyfrif os dymunaf?
  +

  Mae arnom eisiau gwneud yn siŵr eich bod bob amser â rheolaeth ar eich hunaniaeth ar-lein. Mae hyn yn golygu y gellwch ganslo eich cyfrif CitizenSafe unrhyw adeg y dymunwch. Cewch gau eich cyfrif CitizenSafe ar unrhyw adeg trwy ddilyn y broses dadweithredoli dan ‘Your Profile’. Os byddwch yn dymuno defnyddio gwasanaethau CitizenSafe eto yn y dyfodol, bydd angen i chi greu cyfrif CitizenSafe newydd trwy ailgofnodi’ch gwybodaeth bersonol.

Preifatrwydd a diogelwch

 • A fyddwch chi’n rhannu fy manylion personol gydag unrhyw un?
  +

  Na. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw un heblaw adran a gwasanaeth y llywodraeth yr ydych wedi dewis eu defnyddio.

 • Beth ddylwn ei wneud os yw rhywun arall yn cael gafael ar fy manylion mewngofnodi?
  +

  Os ydych yn meddwl fod rhywun arall wedi llwyddo i gael mynediad at eich manylion mewngofnodi CitizenSafe, mewngofnodwch i’ch ‘Account Manager’ a diweddaru eich cyfrinair.

 • Beth ddylwn ei wneud os wyf yn meddwl bod rhywun wedi dwyn fy hunaniaeth?
  +

  Os ydych yn meddwl bod rhywun wedi dwyn eich hunaniaeth dylech ymchwilio i hyn ymhellach. Gellwch:

  1. Rhoi gwybod am bob dogfen sydd wedi’i cholli neu’i dwyn, megis pasborts, trwyddedau gyrru, cardiau credyd a llyfrau siec i’r sefydliad a’u dosbarthodd nhw.
  2. Cadw golwg ar eich cyfrif banc a chyfrifon eraill am weithgaredd anarferol a rhoi gwybod i’ch banc, cymdeithas adeiladu a chwmni cerdyn credyd am unrhyw drafodion anarferol ar eich datganiad.
  3. Gofyn am gopi o’ch ffeil credyd i weld a fu unrhyw geisiadau amheus am gredyd. Gellwch roi rhybudd o dwyll ar eich ffeil credyd hefyd.
  4. Rhoi gwybod i’r heddlu am ladrad dogfennau personol a cheisiadau amheus am gredyd a gofyn am gyfeirnod trosedd.
  5. Cysylltu â CIFAS (Gwasanaeth Atal Twyll y DU) i wneud cais am gofrestriad gwarchod. Unwaith y byddwch wedi cofrestru dylech fod yn gwybod y bydd aelodau CIFAS yn gwneud gwiriadau ychwanegol pan fydd unrhyw un, yn eich cynnwys chi, yn gwneud cais am wasanaeth ariannol, megis benthyciad, gan ddefnyddio eich cyfeiriad.
  6. Dewch i gysylltiad â CitizenSafe i gau eich cyfrif Neu caewch eich cyfrif CitizenSafe ac agor un newydd gyda chyfeiriad e-bost gwahanol neu mewngofnodwch i’ch cyfrif (yn dod yn fuan) a newid eich cyfrinair.
 • Sut fyddaf yn Gwirio fy Hunaniaeth?
  +

  Bydd angen i chi ddarparu manylion o naill ai:

  1. Eich pasbort
  2. Trwydded yrru
  3. yn ôl eich dewis eich manylion banc; ni fydd eich manylion banc yn cael eu  storio gennym ni, byth

  Bydd darparu manylion mwy nag un opsiwn yn ychwanegu at eich siawns o allu profi eich hunaniaeth a phasio’r broses. Bydd y manylion a ddarparwch yn cael eu gwirio i sicrhau eu bod yn ddilys a diamheuol.

 • I beth y defnyddir codau Diogelwch a sut mae cael côd newydd?
  +

  Mae CitizenSafe yn cynnig ichi’r gallu i ddewis o nifer o wahanol fathau o godau diogelwch i wneud eich mewngofnodi’n fwy diogel.

  Bydd codau diogelwch yn eich helpu i gadw’ch cyfrif yn ddiogel, hyd yn oed os bydd rhywun yn darganfod eich cyfrinair. Byddwch ag angen côd diogelwch i sefydlu eich cyfrif CitizenSafe ac yna eto bob tro y bydd arnoch eisiau cael at un o wasanaethau’r llywodraeth.

  Pan fyddwch yn mynd i gael at un o wasanaethau’r llywodraeth bydd rhaid i chi fewngofnodi trwy’ch cyfrif CitizenSafe. I wneud hyn bydd arnoch angen eich enw defnyddiwr, cyfrinair, a chôd diogelwch 4 digid.

  Gellwch chi gael y côd diogelwch hwn mewn tair ffordd:

  1. Trwy neges destun i’ch ffôn symudol
  2. Trwy lawrlwytho un o’r aps a argymhellir i’ch ffôn symudol; mae’r ap yn creu côd wedyn bob tro y mae arnoch angen un
  3. Trwy gopïo set o godau diogelwch y gellwch eu cadw mewn lle diogel. Dim ond unwaith y gellir defnyddio pob un o’r codau hyn, ond gellwch gael setiau newydd o godau trwy’ch rheolwr cyfrif pan fydd arnoch eu hangen

  Nid yw’r un o’r codau hyn yn costio arian i chi eu derbyn neu’u defnyddio.