Cwestiynau Cyffredin

Atebion i’r cwestiynau y bu pawb yn eu gofyn.

FAQs


Cyffredinol

 • Paham y mae’n rhaid i mi wirio fy hun ar-lein?
  +

  Er mwyn gallu defnyddio gwasanaethau ar-lein y llywodraeth yn ddiogel, rhaid i chi brofi pwy ydych chi. Mae Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth (GDS) wedi datblygu GOV.UK Verify, gwasanaeth ar-lein newydd sy’n caniatáu i chi wirio eich hunaniaeth i gael at amrywiaeth gynyddol o wasanaethau ar-lein y llywodraeth.

 • Pwy yw CitizenSafe?
  +

  Cwmni gwirio hunaniaeth ardystiedig ydym a phartner balch i GOV.UK Verify. Rydym wedi bod yn darparu gwiriadau hunaniaeth syml a sicr am 16 mlynedd. Mae ein gwasanaeth yn ddiogel a dibynadwy.

 • Beth yw gwirio hunaniaeth?
  +

  Mae gwasanaethau GOV.UK yn cynnwys gwybodaeth sensitif amdanoch chi, felly i wneud yn siŵr eich bod wedi’ch diogelu byddir yn gofyn i chi wirio eich hunaniaeth. Bydd angen i chi ddangos mai chi ydych chi, ac nid rhywun sy’n cymryd arnynt bod yn chi. Gellwch chi wneud hyn gyda CitizenSafe ac fe wnawn ni ddweud wrth GOV.UK mai chi ydych mewn gwirionedd. I wneud hyn mae angen i ni ofyn rhywfaint o gwestiynau i chi (y bydd ond y chi yn gwybod yr atebion iddynt) a manylion o ddogfennau swyddogol, fel eich pasbort a’ch trwydded yrru.

 • Pwy sydd ag angen ei ddefnyddio?
  +

  Bydd unrhyw un sy’n dymuno cael at wasanaeth llywodraeth ar-lein trwy GOV.UK Verify ag angen cael eu hunaniaeth wedi’i wirio gan ddarparwr ardystiedig (ni yw hwnnw!). Gellwch ddewis CitizenSafe i wneud eich gwiriad pan fyddwch yn cofrestru gyda GOV.UK Verify.

 • A fydd yn rhaid i mi dalu amdano?
  +

  Na, mae’n rhad ac am ddim i’w ddefnyddio.

 • A yw gwiriad hunaniaeth yr un fath â gwiriad credyd?
  +

  Na. Nid gwiriad credyd yw gwiriad hunaniaeth CitizenSafe. Dim ond chi a ni fydd yn gallu gwybod bod eich data wedi’i wirio. Ni fydd cael eich hunaniaeth wedi’i gwirio gyda ni yn effeithio ar eich statws credyd mewn unrhyw fodd.

 • A yw CitizenSafe yn hygyrch i bawb?
  +

  Rydym wedi ymrwymo i wneud ein gwybodaeth ar-lein yn hygyrch i gymaint o ymwelwyr ag sy’n bosibl.  Darllenwch fwy am ein hymdrechion yn ein polisi hygyrchedd  a theimlwch yn rhydd i e-bostio support@citizensafe.co.uk i awgrymu gwelliannau pellach i hygyrchedd ein safle.

Cofrestru gyda ni

 • Paham bod angen manylion fy nghyfrif banc yn y Deyrnas Unedig arnoch?
  +

  Mae angen manylion eich cyfrif banc yn y Deyrnas Unedig arnom i redeg eich gwiriad hunaniaeth. Bydd eich hanes ariannol yn cael ei ddefnyddio i ofyn cwestiynau i chi y bydd ond y chi’n gwybod yr atebion iddynt. Maen nhw’n sicrhau ein bod yn gallu gwirio mai chi yw pwy ydych yn ei ddweud yr ydych.

 • Beth sydd ei angen arnaf i gofrestru?
  +

  I gofrestru, ’does ond rhaid i chi ddarparu ychydig o fanylion personol sylfaenol. Unwaith y mae’n amser i gael eich hunaniaeth wedi’i gwirio, bydd angen i chi ddarparu ychydig yn fwy o wybodaeth, yn cynnwys:

  • Manylion Pasbort
  • Manylion Trwydded Yrru
  • Rhif ffôn symudol
  • Manylion cerdyn banc
  • Manylion cyfrif banc
  • Atebion i rai cwestiynau y bydd ond y chi yn eu gwybod
 • Sut mae cofrestru gyda CitizenSafe?
  +

  Mae cofrestru gyda ni yn hawdd, a gellwch chi wneud hynny cyn gynted ag y byddwn yn lansio’r gwasanaeth.

 • Beth os wyf yn dechrau cofrestru ond fy mod am gwblhau’r broses yn ddiweddarach?
  +

  Dim problem. Gellwch gadw eich manylion ar unrhyw adeg a dod yn ôl atynt yn ddiweddarach.

 • Paham bod angen fy nghyfeiriad e-bost arnoch?
  +

  Mae cysylltu eich cyfeiriad e-bost â’ch cyfrif CitizenSafe yn ei wneud yn hyd yn oed yn fwy diogel. Er enghraifft, os ydych wedi anghofio’ch enw defnyddiwr gallwn anfon e-bost i’ch atgoffa.

 • Paham bod angen fy rhif ffôn symudol arnoch?
  +

  Mae cysylltu eich rhif ffôn symudol â’ch cyfrif CitizenSafe yn golygu y gellwch gael codau diogelwch wedi’u hanfon i’ch ffôn symudol i ganiatáu i chi fewngofnodi ar gyfer gwasanaethau GOV.UK yn y dyfodol.

Ynghylch GOV.UK Verify

 • Beth yw GOV.UK Verify?
  +

  GOV.UK Verify yw’r ffordd newydd o brofi pwy ydych ar-lein fel eich bod yn gallu cael at wasanaethau llywodraeth digidol yn sicr ac yn ddiogel a phan fydd yn gyfleus i chi a heb orfod defnyddio gwasanaethau post neu wasanaethau wyneb yn wyneb.  Mae’n helpu i ymladd y broblem gynyddol o ddwyn hunaniaeth ar-lein ac yn atal rhywun rhag cymryd arnynt bod yn chi.

 • Pa wasanaethau y mae GOV.UK Verify yn rhoi mynediad i mi atynt?
  +

  Ar hyn o bryd gellwch ddefnyddio GOV.UK Verify i gwblhau eich Hunanasesiad, gweld a rhannu eich Trwydded Yrru, edrych eich Treth Car Cwmni a hawlio Tâl Dileu Swydd. Gweler y rhestr lawn o wasanaethau ar gael gan ddefnyddio GOV.UK Verify.

 • A fydd gwasanaethau eraill ar gael trwy GOV.UK Verify yn y dyfodol?
  +

  Cyn bo hir byddwch yn gallu gweld beth yw eich Pensiwn Gwladol, gwneud cais am Drwydded Yrru Dros Dro, a llawer mwy o wasanaethau ar GOV.UK. Byddwn yn cadarnhau argaeledd y gwasanaethau yn fuan.

Mewngofnodi

 • Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair, beth wyf i’w wneud?
  +

  Os ydych chi wedi anghofio’ch cyfrinair ’does ond rhaid i chi fynd i’r dudalen fewngofnodi a dewis yr opsiwn cyfrinair anghofiedig. Gellwch ddilyn y camau hyn wedyn i ailosod eich cyfrinair:

  1. Dewiswch ‘password’ o’r opsiynau dan “I’ve forgotten my”
  2. Cofnodwch eich cyfeiriad e-bost a chlicio ‘submit’
  3. Byddwch yn derbyn e-bost gan CitizenSafe sy’n cynnwys dolen
  4. Mae clicio ar y ddolen hon yn agor tudalen we sy’n gofyn i chi ailosod eich cyfrinair
  5. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrîn i ailosod eich cyfrinair
 • Rwyf wedi anghofio fy enw defnyddiwr, beth wyf i’w wneud?
  +

  Os ydych chi wedi anghofio’ch enw defnyddiwr ’does ond rhaid i chi fynd i’r dudalen fewngofnodi a dewis yr opsiwn enw defnyddiwr anghofiedig. Gellwch ddilyn y camau hyn wedyn i ailosod eich enw defnyddiwr:

  1. Dewiswch ‘username’ o’r opsiynau dan “I’ve forgotten my”
  2. Cofnodwch eich cyfeiriad e-bost a chlicio ‘submit’
  3. Byddwch yn derbyn e-bost gan CitizenSafe sy’n dangos eich enw defnyddiwr i chi

Rheoli fy ngwybodaeth bersonol a manylion fy nghyfrif

 • Beth sydd angen i mi ei wneud os bydd fy ngwybodaeth bersonol yn newid?
  +

  Os ydych yn dymuno diweddaru eich manylion, neu os ydych yn meddwl eich bod wedi gwneud camgymeriad pan wnaethoch gofrestru gyntaf, gellwch fewngofnodi i’ch cyfrif CitizenSafe ar unrhyw adeg a newid eich gwybodaeth bersonol.

 • A allaf i ganslo fy nghyfrif os dymunaf?
  +

  Mae arnom eisiau gwneud yn siŵr eich bod bob amser â rheolaeth ar eich hunaniaeth ar-lein. Mae hyn yn golygu y gellwch ganslo eich cyfrif CitizenSafe unrhyw adeg y dymunwch. Cewch gau eich cyfrif CitizenSafe ar unrhyw adeg trwy ddilyn y broses dadweithredoli dan ‘Your Profile’. Os byddwch yn dymuno defnyddio gwasanaethau CitizenSafe eto yn y dyfodol, bydd angen i chi greu cyfrif CitizenSafe newydd trwy ailgofnodi’ch gwybodaeth bersonol.

Preifatrwydd a diogelwch

 • A fyddwch chi’n rhannu fy manylion personol gydag unrhyw un?
  +

  Na. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw un heblaw adran a gwasanaeth y llywodraeth yr ydych wedi dewis eu defnyddio.

 • Beth ddylwn ei wneud os yw rhywun arall yn cael gafael ar fy manylion mewngofnodi?
  +

  Os ydych yn meddwl fod rhywun arall wedi llwyddo i gael mynediad at eich manylion mewngofnodi CitizenSafe, mewngofnodwch i’ch ‘Account Manager’ a diweddaru eich cyfrinair.

 • Beth ddylwn ei wneud os wyf yn meddwl bod rhywun wedi dwyn fy hunaniaeth?
  +

  Os ydych yn meddwl bod rhywun wedi dwyn eich hunaniaeth dylech ymchwilio i hyn ymhellach. Gellwch:

  1. Rhoi gwybod am bob dogfen sydd wedi’i cholli neu’i dwyn, megis pasborts, trwyddedau gyrru, cardiau credyd a llyfrau siec i’r sefydliad a’u dosbarthodd nhw.
  2. Cadw golwg ar eich cyfrif banc a chyfrifon eraill am weithgaredd anarferol a rhoi gwybod i’ch banc, cymdeithas adeiladu a chwmni cerdyn credyd am unrhyw drafodion anarferol ar eich datganiad.
  3. Gofyn am gopi o’ch ffeil credyd i weld a fu unrhyw geisiadau amheus am gredyd. Gellwch roi rhybudd o dwyll ar eich ffeil credyd hefyd.
  4. Rhoi gwybod i’r heddlu am ladrad dogfennau personol a cheisiadau amheus am gredyd a gofyn am gyfeirnod trosedd.
  5. Cysylltu â CIFAS (Gwasanaeth Atal Twyll y DU) i wneud cais am gofrestriad gwarchod. Unwaith y byddwch wedi cofrestru dylech fod yn gwybod y bydd aelodau CIFAS yn gwneud gwiriadau ychwanegol pan fydd unrhyw un, yn eich cynnwys chi, yn gwneud cais am wasanaeth ariannol, megis benthyciad, gan ddefnyddio eich cyfeiriad.
  6. Dewch i gysylltiad â CitizenSafe i gau eich cyfrif Neu caewch eich cyfrif CitizenSafe ac agor un newydd gyda chyfeiriad e-bost gwahanol neu mewngofnodwch i’ch cyfrif (yn dod yn fuan) a newid eich cyfrinair.
 • Sut fyddaf yn Gwirio fy Hunaniaeth?
  +

  Bydd angen i chi ddarparu manylion o naill ai:

  1. Eich pasbort
  2. Trwydded yrru
  3. yn ôl eich dewis eich manylion banc; ni fydd eich manylion banc yn cael eu  storio gennym ni, byth

  Bydd darparu manylion mwy nag un opsiwn yn ychwanegu at eich siawns o allu profi eich hunaniaeth a phasio’r broses. Bydd y manylion a ddarparwch yn cael eu gwirio i sicrhau eu bod yn ddilys a diamheuol.

 • I beth y defnyddir codau Diogelwch a sut mae cael côd newydd?
  +

  Mae CitizenSafe yn cynnig ichi’r gallu i ddewis o nifer o wahanol fathau o godau diogelwch i wneud eich mewngofnodi’n fwy diogel.

  Bydd codau diogelwch yn eich helpu i gadw’ch cyfrif yn ddiogel, hyd yn oed os bydd rhywun yn darganfod eich cyfrinair. Byddwch ag angen côd diogelwch i sefydlu eich cyfrif CitizenSafe ac yna eto bob tro y bydd arnoch eisiau cael at un o wasanaethau’r llywodraeth.

  Pan fyddwch yn mynd i gael at un o wasanaethau’r llywodraeth bydd rhaid i chi fewngofnodi trwy’ch cyfrif CitizenSafe. I wneud hyn bydd arnoch angen eich enw defnyddiwr, cyfrinair, a chôd diogelwch 4 digid.

  Gellwch chi gael y côd diogelwch hwn mewn tair ffordd:

  1. Trwy neges destun i’ch ffôn symudol
  2. Trwy lawrlwytho un o’r aps a argymhellir i’ch ffôn symudol; mae’r ap yn creu côd wedyn bob tro y mae arnoch angen un
  3. Trwy gopïo set o godau diogelwch y gellwch eu cadw mewn lle diogel. Dim ond unwaith y gellir defnyddio pob un o’r codau hyn, ond gellwch gael setiau newydd o godau trwy’ch rheolwr cyfrif pan fydd arnoch eu hangen

  Nid yw’r un o’r codau hyn yn costio arian i chi eu derbyn neu’u defnyddio.

 • Paham ydych chi’n gofyn cwestiynau imi yn ystod y cofrestru ynghylch fy sefyllfa ariannol a’m hanes credyd?
  +

  Mae’r Gwiriad Hunaniaeth yn gofyn cwestiynau i chi ynghylch eich hanes ariannol/cofnod credyd y bydd ond y chi yn gwybod yr atebion iddynt. Mae bod â’r gallu i ateb y cwestiynau hyn yn golygu bod eich hunaniaeth ddigidol yn fwy tebygol o fod yn chi ac mae’n helpu hefyd i atal twyll hunaniaeth. Petai rhywun yn ceisio cofrestru ar gyfer hunaniaeth CitizenSafe trwy gymryd arnynt bod yn chi, byddent yn llawer llai tebygol o allu cofrestru oherwydd y cwestiynau hyn.